Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

01   Door zijn bestelling in onze winkels verbindt de klant zich definitief en kan hij de aankoop niet meer herroepen. Bij het verrichten van een aankoop of bestelling erkent en aanvaardt hij huidige verkoopsvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de verkoopsovereenkomst. Afwijkingen zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. Voor bestellingen in onze webshop gelden andere voorwaarden (zie hieronder bij "Herroepen & retourneren bij een bestelling via de webshop").

02
   Alle aangenomen bestellingen behelzen de verplichting van volledige afname. Geen enkele terugname of annulering van bestelde goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaandelijk akkoord van onzentwege. Voor een aantal producten die niet courant op voorraad zijn (zoals op maat bestelde computers), moet een voorschot van 20% betaald worden. Bij betaling van dit voorschot en bevestiging van de bestelling, verbindt de klant zich ertoe de bestelde producten aan te schaffen. Deze verbintenis is onomkeerbaar. In geval een terugname of annulering uitzonderlijk overeen gekomen wordt, zal een vergoeding van 15% van de waarde van de bestelling als schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst verschuldigd zijn (“restocking fee”).

03
   Lab9 zal steeds zo spoedig mogelijk en correct zijn bestellingen, aankopen en diensten afleveren. De eventueel opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief en kan in geen geval aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant. Tevens kan geen enkele bestelling wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig geannuleerd worden. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van onze verbintenissen in geval van overmacht (zoals brand, stakingen, productieproblemen bij leveranciers, …). De opgegeven productomschrijving kan afwijken van het werkelijk product, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant of een annulering van de overeenkomst.

04
   Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke opening van een insolventieprocedure of in geval van beslag of enig ander geval van samenloop of wijziging aan de juridische toestand van de koper.

05
  Wij behouden ons het recht voor om een verkoop, bestelling of levering te weigeren zonder dat wij daarvoor een reden dienen op te geven.

06
  Indien bepaalde goederen niet in voorraad zijn en door ons moeten worden besteld — zoals op maat gemaakte computers (CTO), rekenen wij een voorschot aan van 20% op de waarde van de bestelling.

07
  Alle goederen en facturen zijn contant betaalbaar in de winkel op het ogenblik van de verkoop, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd bedongen. Wij aanvaarden enkel betalingen in contant geld, middels bancontact, visa of mastercard en middels Lab9-waardebonnen. Deze waarde-/cadeaubonnen kunnen gekocht en gebruikt worden in elke Lab9-winkel, kunnen niet ingeruild worden voor geld en zijn maximaal 1 jaar geldig. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar.

08
  Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% verschuldigd op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd ons recht om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd ons recht om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten. Eventuele onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

09
  Alle geleverde goederen blijven uitsluitend onze eigendom tot op het ogenblik waarop alle vorderingen door de klant zijn gekweten. Wij behouden ons het recht toe om zonder voorafgaande aanmaning de goederen terug te vorderen, waarbij alle aan de terugname verbonden kosten aan de klant zullen aangerekend worden.

10
  Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake verborgen gebreken voorzien in de art. 1641 B.W. tot 1649 B.W. en de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zijn enkel de waarborgen van toepassing zoals vermeld op de waarborgkaart van het aangekochte toestel, die integraal deel uit maken van de verkoopsovereenkomst. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking bedraagt de waarborgtermijn voor de consument 24 maanden. De waarborg voor de professionele koper bedraagt altijd 12 maanden. In ieder geval verliest de koper zijn recht op waarborg, indien er wijzigingen worden aangebracht aan het geleverde goed of indien hij niet dadelijk melding maakt van het gebrek.

De waarborg bestaat op basis van "carry-in", zonder terbeschikkingstelling van een vervangtoestel, tenzij anders overeengekomen.

De klant is gehouden tot het maken van een reservekopie van zijn data. Indien bestanden verloren zouden gaan tijdens een herstelling, dan kan dit geen aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant of een annulering van de overeenkomst. Lab9 kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor dataverlies tijdens een herstelling of interventie. De klant is verantwoordelijk voor eigen back-ups en wordt geacht steeds zelf over een reservekopie van zijn data te beschikken.

De herstelling van eventuele bijkomende defecten die tijdens de diagnose/herstelling opduiken, zullen in een extra bestek worden meegedeeld indien dit niet het geval was in het initiële bestek. Lab9 is in geen geval aansprakelijk voor het vaststellen van deze bijkomende defecten en/of voor defecten die door de klant niet gemeld werden bij het aanbieden van het toestel.

Indien bij diagnose blijkt dat een defect ontstaan is door eigen toedoen of foutief gebruik, zal steeds de gebruikelijke diagnosekost worden aangerekend. Ook indien het toestel zich nog binnen de garantieperiode bevindt.

Bij een defect door eigen toedoen of foutief gebruik vervalt de garantie.

Goederen die voor herstelling werden binnengegeven, dienen binnen een termijn van 3 maanden na datum van kennisgeving door Lab9 dat deze klaar zijn voor afhaling, afgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enkel de originele service- of bestelbon gelden als bewijs en dienen voorgelegd te worden bij afhaling van het betreffende goed. Indien de termijn van 3 maanden overschreden wordt, worden de goederen definitief en onherroepelijk eigendom van Lab9, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of schadeclaim.

11
  De in de Lab9-winkels verkochte artikelen kunnen binnen de 7 dagen omgeruild worden, op voorwaarde dat ze geen teken van gebruik vertonen en in de volledig intacte, ongeopende verpakking zitten. Indien een teruggave overeengekomen wordt (en geen omruiling), gebeurt de terugbetaling in de vorm van een waardebon met dezelfde waarde als het oorspronkelijk aangekochte product. Deze waardebon kan gebruikt worden in alle Lab9-winkels en is 1 jaar geldig.

De volgende producten zijn hierop uitgezonderd:

 • Producten met duidelijke gebruikssporen.
 • Software waarvan de verzegeling is verbroken.
 • Producten zoals inktcartridges en toners waarvan de verpakking is geopend.
 • Producten die niet teruggenomen kunnen worden omwille van hygiënische redenen (zoals onder andere koptelefoons en AirPods) met een geopende verpakking.
 • Producten die op maat besteld werden.
 • Producten die specifiek op vraag van de klant door Lab9 besteld werden.
 • iTunes-kaarten


12
  Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd, waarbij alleen het Belgisch Recht van toepassing is.

13
  Voorwaarden voor de verkoop & diensten via onze webshop:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden via onze webshop met thuislevering en niet op bestellingen die geplaatst worden via Click & collect (online besteld en afgehaald in een winkel). Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 

13a
  Indien het bestelde product niet (meer) geleverd kan worden, wordt de overeenkomst ontbonden.

13b
  De vermelde prijzen zijn geldig vanaf het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In de vermelde prijzen zijn eventuele verzendingskosten niet inbegrepen.

13c  Als particuliere consument kan u binnen de 14 dagen uw online aankoop annuleren. Nadat dit aan ons gemeld en door ons goedgekeurd werd, kan u de aangekocht producten terugbezorgen, op voorwaarde dat het product zich nog in de intacte verpakking bevindt.

In een aantal gevallen kan dit herroepingsrecht evenwel niet worden toegepast omdat de verkoop als vast en definitief moet worden beschouwd, ongeacht de plaats waar of de wijze waarop hij tot stand is gekomen (rechtstreeks, op afstand …). Deze gevallen worden hieronder, in de rubriek HERROEPEN & RETOURNEREN BIJ EEN BESTELLING VIA DE WEBSHOP, omschreven.

Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

13d
  Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per e-mail. Indien de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

13e  De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, fouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

13f  Alle prijzen op de webshop zijn inclusief Belgische BTW.

13g  De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, uitgezonderd wettelijke feestdagen. Lab9 is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen van de transportfirma.


HERROEPEN & RETOURNEREN BIJ EEN BESTELLING VIA DE WEBSHOP
01   Mocht je een besteld product toch niet willen, of mocht er een fout gebeurd zijn, dan kan je een aankoop herroepen en het product retourneren, op voorwaarde dat het product ongebruikt is en nog in de originele verpakking zit.

02   Je kan een product herroepen zonder het betalen van een vergoeding of het geven van een motief binnen 14 dagen na aankoop. De volgende producten zijn hierop uitgezonderd:

 • Producten met duidelijke gebruikssporen.
 • Software waarvan de verzegeling is verbroken.
 • Producten zoals inktcartridges en toners waarvan de verpakking is geopend.
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om hygiënische redenen (zoals o.a. koptelefoons, AirPods, …) met een geopende verpakking.
 • Producten die op maat besteld werden.
 • Producten die specifiek op vraag van de klant door Lab9 besteld werden.
 • Producten die online besteld werden, maar opgehaald in een winkel (Click & collect).


03 
  Wanneer je een product wilt retourneren, dan volg je de deze procedure:

Stuur eerst een retouraanvraag naar webshop@lab9.be met een duidelijke omschrijving van het product en de reden voor de retour. Deze aanvraag moet verstuurd worden binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag dat het product in ontvangst werd genomen of de overeenkomst werd gesloten.

Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:
- De datum van bestelling,
- de datum van ontvangst
- en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt.
- Naam en adres van de klant.

Na goedkeuring kan het product teruggestuurd worden via een erkende koerier. 

Adres voor webshop retours:
Geldmuntstraat 18
8000 Brugge
tel. 056 26 05 76
webshop@lab9.be


—————————————————
Lab9 Stores nv
Maatschappelijke zetel:
Dumolinlaan 5
8500 Kortrijk

tel. 056 25 55 11
fax 056 26 05 88

BTW-nummer: BE 0434.088.955
RPR Gent, afdeling Kortrijk