Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Lab9 zorgt voor de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.


Verwerkingsverantwoordelijke
Lab9 houdt zich eraan om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen op basis van de aard, omvang, context en het doel van de verwerking waarbij de mogelijke risico’s zijn omschreven. Indien er gedragscodes ontwikkeld zijn die van toepassing zijn op ons werkingsdomein gaat Lab9 de mogelijkheid na om te voldoen aan deze gedragscode.

Als er een verwerking uitgevoerd wordt door een andere partij, doet Lab9 uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen.

Deze verwerking wordt vastgelegd door middel van een verwerkingsovereenkomst tussen beide partijen waarin volgende aspecten meegenomen worden:
01  het onderwerp en de duur van de verwerking
02  de aard en het doel van de verwerking
03  het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen
04  de rechten en verplichtingen voor de verwerker.


Verwerker
Wanneer Lab9 als verwerker wordt aangesteld, nemen wij geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van persoonsgegevens als verwerker onder het gezag van een andere verwerker of verwerkingsverantwoordelijke gebeurt uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien er gedragscodes ontwikkeld zijn die van toepassing zijn op ons werkingsdomein gaat Lab9 de mogelijkheid na om te voldoen aan deze gedragscode.


We volgen de vooropgestelde principes van gegevensbescherming:

Privacy by design of gegevensbescherming door ontwerp
Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt Lab9 zich ertoe om enkel persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor de hoeveelheid van de verzamelde persoonsgegevens, de mate waarin zij worden verwerkt, de termijn waarvoor ze worden opgeslagen en de toegankelijkheid ervan.

Privacy by default of gegevensbescherming door standaardinstelling
Lab9 houdt zich eraan om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevensbeschermingsbeginselen zo doeltreffend mogelijk uit te voeren. Hiermee houdt Lab9 rekening met de stand van techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang, context en het doel van de verwerking alsook met de waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s.

We werken samen met de toezichthoudende autoriteit
Zowel in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke als van verwerker zal Lab9 in voorkomend geval samenwerken met de privacy commissie bij het vervullen van haar taken.