WETTELIJKE BEPALINGEN

 

01   Door zijn bestelling in onze winkels verbindt de klant zich definitief en kan hij de aankoop niet meer herroepen. Bij het verrichten van een aankoop of bestelling erkent en aanvaardt hij huidige verkoopsvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de verkoopsovereenkomst. Afwijkingen zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. Voor bestellingen in onze webshop gelden andere voorwaarden (zie hieronder bij "Herroepen & retourneren").

02   Alle aangenomen bestellingen behelzen de verplichting van volledige afname. Geen enkele terugname of annulering van bestelde goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaandelijk akkoord van onzentwege. Voor een aantal producten die niet courant op voorraad zijn (zoals op maat bestelde computers), moet een voorschot van 20% betaald worden. Bij betaling van dit voorschot en bevestiging van de bestelling, verbindt de klant zich ertoe de bestelde producten aan te schaffen. Deze verbintenis is onomkeerbaar. In geval een terugname of annulering uitzonderlijk overeen gekomen wordt, zal een vergoeding van 15% van de waarde van de bestelling als schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst verschuldigd zijn (“restocking fee”).

03   Lab9 zal steeds zo spoedig mogelijk en correct zijn bestellingen, aankopen en diensten afleveren. De eventueel opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief en kan in geen geval aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant. Tevens kan geen enkele bestelling wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig geannuleerd worden. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van onze verbintenissen in geval van overmacht (zoals brand, stakingen, productieproblemen bij leveranciers, …). De opgegeven productomschrijving kan afwijken van het werkelijk product, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant of een annulering van de overeenkomst.

04   Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke opening van een insolventieprocedure of in geval van beslag of enig ander geval van samenloop of wijziging aan de juridische toestand van de koper.

05  Wij behouden ons het recht voor om een verkoop, bestelling of levering te weigeren zonder dat wij daarvoor een reden dienen op te geven.

06  Indien bepaalde goederen niet in voorraad zijn en door ons moeten worden besteld — zoals op maat gemaakte computers (CTO), rekenen wij een voorschot aan van 20% op de waarde van de bestelling.

07  Alle goederen en facturen zijn contant betaalbaar in de winkel op het ogenblik van de verkoop, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd bedongen. Wij aanvaarden enkel betalingen in contant geld, middels bancontact, visa of mastercard en middels Lab9-waardebonnen. Deze waarde-/cadeaubonnen kunnen gekocht en gebruikt worden in elke Lab9-winkel, kunnen niet ingeruild worden voor geld en zijn maximaal 1 jaar geldig. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar.

08  Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% verschuldigd op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd ons recht om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd ons recht om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten. Eventuele onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

09  Alle geleverde goederen blijven uitsluitend onze eigendom tot op het ogenblik waarop alle vorderingen door de klant zijn gekweten. Wij behouden ons het recht toe om zonder voorafgaande aanmaning de goederen terug te vorderen, waarbij alle aan de terugname verbonden kosten aan de klant zullen aangerekend worden.

10  Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake verborgen gebreken voorzien in de art. 1641 B.W. tot 1649 B.W. en de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zijn enkel de waarborgen van toepassing zoals vermeld op de waarborgkaart van het aangekochte toestel, die integraal deel uit maken van de verkoopsovereenkomst. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking bedraagt de waarborgtermijn voor de consument 24 maanden. De waarborg voor de professionele koper bedraagt altijd 12 maanden. In ieder geval verliest de koper zijn recht op waarborg, indien er wijzigingen worden aangebracht aan het geleverde goed of indien hij niet dadelijk melding maakt van het gebrek.

De waarborg bestaat op basis van "carry-in", zonder terbeschikkingstelling van een vervangtoestel, tenzij anders overeengekomen.

De klant is gehouden tot het maken van een reservekopie van zijn data. Indien bestanden verloren zouden gaan tijdens een herstelling, dan kan dit geen aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant of een annulering van de overeenkomst. Lab9 kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor dataverlies tijdens een herstelling of interventie. De klant is verantwoordelijk voor eigen back-ups en wordt geacht steeds zelf over een reservekopie van zijn data te beschikken.

De herstelling van eventuele bijkomende defecten die tijdens de diagnose/herstelling opduiken, zullen in een extra bestek worden meegedeeld indien dit niet het geval was in het initiële bestek. Lab9 is in geen geval aansprakelijk voor het vaststellen van deze bijkomende defecten en/of voor defecten die door de klant niet gemeld werden bij het aanbieden van het toestel.

Indien bij diagnose blijkt dat een defect ontstaan is door eigen toedoen of foutief gebruik, zal steeds de gebruikelijke diagnosekost worden aangerekend. Ook indien het toestel zich nog binnen de garantieperiode bevindt.

Bij een defect door eigen toedoen of foutief gebruik vervalt de garantie.

Goederen die voor herstelling werden binnengegeven, dienen binnen een termijn van 3 maanden na datum van kennisgeving door Lab9 dat deze klaar zijn voor afhaling, afgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enkel de originele service- of bestelbon gelden als bewijs en dienen voorgelegd te worden bij afhaling van het betreffende goed. Indien de termijn van 3 maanden overschreden wordt, worden de goederen definitief en onherroepelijk eigendom van Lab9, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of schadeclaim.

11  De in de Lab9-winkels verkochte artikelen — met uitzondering van op maat bestelde toestellen / producten die specifiek op vraag van de klant door Lab9 besteld werden — kunnen binnen de 7 dagen omgeruild worden, op voorwaarde dat ze geen teken van gebruik vertonen en in de volledig intacte, ongeopende verpakking zitten. Indien een teruggave overeengekomen wordt (en geen omruiling), gebeurt de terugbetaling in de vorm van een waardebon met dezelfde waarde als het oorspronkelijk aangekochte product. Deze waardebon kan gebruikt worden in alle Lab9-winkels en is 1 jaar geldig.

​iTunes-kaarten kunnen niet omgeruild worden.

12  Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd, waarbij alleen het Belgisch Recht van toepassing is.


13  Voorwaarden voor de verkoop & diensten via onze webshop:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden via onze webshop met thuislevering en niet op bestellingen die geplaatst worden via Click & collect (online besteld en afgehaald in een winkel). Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 

13a  Indien het bestelde product niet (meer) geleverd kan worden, wordt de overeenkomst ontbonden.

13b  De vermelde prijzen zijn geldig vanaf het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In de vermelde prijzen zijn eventuele verzendingskosten niet inbegrepen.

13c  Als particuliere consument kan u binnen de 14 dagen uw online aankoop annuleren. Nadat dit aan ons gemeld en door ons goedgekeurd werd, kan u de aangekocht producten terugbezorgen, op voorwaarde dat het product zich nog in de intacte verpakking bevindt.

In een aantal gevallen kan dit herroepingsrecht evenwel niet worden toegepast omdat de verkoop als vast en definitief moet worden beschouwd, ongeacht de plaats waar of de wijze waarop hij tot stand is gekomen (rechtstreeks, op afstand …). Deze gevallen worden hieronder, in de rubriek HERROEPEN & RETOURNEREN BIJ EEN BESTELLING VIA DE WEBSHOP, omschreven.

Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

13d  Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per e-mail. Indien de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

13e  De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, fouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

13f  Alle prijzen op de webshop zijn inclusief Belgische BTW.

13g  De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, uitgezonderd wettelijke feestdagen. Lab9 is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen van de transportfirma.


Lab9 Stores nv
Maatschappelijke zetel:
Dumolinlaan 5
8500 Kortrijk

tel. 056 25 55 11
fax 056 26 05 88

BTW-nummer: BE 0434.088.955
RPR Gent, afdeling Kortrijk


Adres voor webshop retours:
Geldmuntstraat 18
8000 Brugge
tel. 026 69 17 14
webshop@lab9.be

Lab9 wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

De privacy van onze klanten is reeds vanaf het ontstaan van Lab9 een uiterst belangrijk punt en zorg. Bij Lab9 worden uw klantgegevens, net zoals de klant zelf, op een respectvolle manier behandeld.
 
Ons Privacy-beleid is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacy notice. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.


We zorgen goed voor uw persoonsgegevens
Eerst en vooral houdt Lab9 zich eraan om uw gegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen:

01  duidelijkheid
02  doelbinding
03  opslagbeperking en gegevensminimalisatie
04  juistheid
05  vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid


Welke gegevens verzamelen we?
We houden uitsluitend het minimum aan noodzakelijke contactgegevens bij (zoals: voornaam, familienaan, adres, GSM of telefoonnummer, email, klantnummer, ed.) om u te kunnen identificeren als individu, of als medewerker van een bedrijf.

Voor professionele klanten of bedrijven houden we ook bedrijfsgegevens bij zoals; firmanaam, adres, telefoon, fax, bedrijfs-email, BTW-nummer, ed. Op deze manier voeren we een professionele en degelijke bedrijfshuishouding met onze klanten.

Verder houden we ook volgende gegevens bij:

01  Camerabeelden worden opgenomen en dienen voor beveiliging (diefstal, vandalisme, …).
02  IP-gegevens bij het bezoeken van onze site.
03  Nominatieve locatiegegevens (niet-persoonsgebonden) bij bezoek van onze winkels.
04  Uitsluitend bij noodzaak voor technische ondersteuning in de dienst naverkoop, wachtwoorden of toeganscodes.


We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen:

01  contract uitvoeren
02  wettelijke bepaling
03  vitaal belang
04  algemeen belang
05  gerechtvaardigd belang


Doel en rechtmatigheid: waarom verzamelen we uw gegevens?
Lab9 zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen.

Het spreekt voor zich dat Lab9 alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: Lab9 voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot de realisatie van de doeleinden van de verwerking.

Lab9 is verantwoordelijk voor de verwerking en verwerkt je persoonlijke gegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

01  Voor het voeren van een degelijk klantenbeheer, administratie en correcte boekhouding zijn correcte en volledige klantgegevens van belang.
02  Het uitvoeren van onze dienstverlening zoals dienst na verkoop en ondersteuning. Lab9 streeft de beste mogelijke klantservice na en hiervoor verzamelen we uw klantgegevens zodat we met elkaar kunnen communiceren. Zo kunnen we optimale ondersteuning bieden, geven we antwoorden op uw technische vragen en bieden we oplossingen aan om u verder te helpen. Ook voor omruilingen onder garantie en herstellingen hebben we uw klantgegevens nodig.
03  Het bezorgen van nuttige en noodzakelijke informatie over onze professionele activiteiten, maar ook bijvoorbeeld uitzonderlijke openingsuren (Late Night Shopping, Open op zondag of sluitingsdagen ed.)
04  Het versturen van informatieve nieuwsbrieven met kennis en knowhow over nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen, beuzren, events, opleidingen, ed. We zorgen er bovendien voor dat er geen onnodige mails of te veel mails verstuurd worden, dit uit respect voor de ontvanger. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt. 
05  Het versturen van promotionele acties met betrekking tot nieuwe producten en diensten die voor onze klanten zinvol kunnen zijn.
06  Rapportering voor interne doeleinden.
07  Het beter afstemmen van onze website op de wensen en voorkeuren van onze bezoekers en klanten.
08  Voor bewakingsdoeleinden en ter bestrijding van fraude.


Delen van uw gegevens met derden
Lab9 zal de persoonsgegevens nooit verkopen of delen met derden, behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant (vb. omruiling onder garantie, rechtstreekse levering met extern transport, licentie op naam, …) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).


Onze contactgegevens
Lab9 is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Lab9 ? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke: Lab9 Stores nv
Maatschappelijke zetel: Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk — Tel 056 255 511
Verantwoordelijke GDPR: Stefaan Seye —  privacy@lab9.be

Ben je van mening dat Lab9 Stores nv je privacy heeft geschonden, dan kan je best in eerste instantie schriftelijk contact opnemen via privacy@lab9.be. We zullen met alle aandacht uw melding behartigen. De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
 www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Lab9 is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Lab9 de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Lab9 is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.


Wij luisteren naar uw vragen
Ethiek is een uitermate belangrijk punt bij Lab9. Elke klant of gebruiker kan er op vertrouwen dat Lab9 op een correcte manier de persoonsgegevens verwerkt, met het volle respect voor de klant. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de hierin uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. Lab9 garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. U kunt bij Lab9 als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

01  inzage
02  correctie
03  wissen
04  beperking
05  overdraagbaarheid
06  bezwaar
07  profilering weigeren

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

Elke schriftelijke aanvraag samen met een kopie van je identiteitskaart kan je indienen naar Lab9 Stores nv, Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk of per e-mail via privacy@Lab9be. Aanvragen worden behandeld binnen de 30 dagen en verwerkt binnen de 45 dagen.


Minderjarigen
Lab9 heeft niet de bedoeling of intentie om gegevens te verzamelen van jonderen onder de 16 jaar. We adviseren dat ouders of voogd betrokken worden bij aankopen zowel in de winkels als via de webshop voor zij die jonger zijn dan 16 jaar.

Definities
01  'Verwerkingsverantwoordelijke' betekent de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 1, §4 Privacywet en art. 4 (7) Privacyverordening.
02  ‘Richtlijn omtrent privacy en elektronische communicatie’: Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie
03  ‘Google Analytics’: voor meer informatie over Google Analytics zie https://www.google.com/intl/nl/analytics/; om de privacyverklaring van Google Analytics services te verkrijgen, zie https://www.google.com/intl/nl/policies/
04  ‘Facebook’: voor meer informatie over Facebook zie https://www.facebook.com/facebook; om de privacyverklaring van Facebook te verkrijgen, zie https://www.facebook.com/privacy/explanation
05  ‘Twitter’: voor meer informatie over Twitter zie https://about.twitter.com/nl/company;
06  ‘Instagram’: voor meer informatie over Instagram zie https://www.instagram.com/about/us/; om de privacyverklaring van Instagram te verkrijgen, zie https://help.instagram.com/155833707900388
07  ‘LinkedIn’: voor meer informatie over LinkedIn zie https://press.linkedin.com/nl-nl/about-linkedin, om de privacyverklaring van LinkedIn te verkrijgen, zie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
08  'Privacywet' betekent de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
09  ‘Privacyverordening’ betekent de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van  Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
10  ‘Telecomwet’: Belgische wet omtrent elektronische communicatie van 13 juni 2005
11  ‘Cookies van derde partijen’: een cookie dat is geschreven en dat wordt gelezen door een andere partij dan de uitbater van de Website. De bekendste cookies van derde partijen zijn deze voor statistische gegevens, zoals Google Analytics cookies
12  'Website' betekent de internet website(s) gehost op www.lab9.be (gebruikt in het enkelvoud, ook al omvat deze definitie verschillende sites).
13  'Gebruiker', ‘Betrokkene’, 'U' of 'Uw' betekent elk natuurlijk persoon die persoonlijke gegevens op de Website invoert.


Toepassingsgebied
Deze Cookies verklaring is van toepassing op alle cookies die verwerkt worden op de Website. Deze Cookies verklaring wordt aan U verstrekt overeenkomstig art. 129 van de Telecomwet en art. 6 (3) van de Richtlijn omtrent privacy en elektronische communicatie. De Cookies verklaring kan aangepast worden zonder enige voorafgaande verwittiging. Het is aangewezen om de Cookieverklaring te bekijken bij elk bezoek aan de Website.


Identiteit van Lab9 Stores nv
De volgende entiteit dient te worden gezien als de verantwoordelijke partij voor het gebruik van cookies op de Website:

Lab9 Stores nv
Met maatschappelijke zetel te Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk,
Ingeschreven in de KBO onder nummer 0434.088.955


Communicatie met Lab9 Stores nv
Je kan ons bereiken via:
Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk
Tel.: 056 25 55 11
Email: info@lab9.be


Het doel van cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, zendt naar de browser van de gebruiker met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de gebruiker. De inhoud van zo’n cookie kan kort zijn (bv. 'EN' voor een cookie dat uw taalkeuze onthoudt) of relatief lang (bv. IP-adressen, inhoud van winkelwagens, etc.).

Bij een volgend bezoek aan deze Website kan de server opnieuw de browser van de eerdere bezoeker herkennen en kan het toegang verlenen tot de informatie die in het verleden opgeslagen werd op de computer van de bezoeker.

In geval van first-party cookies, is de informatie die door middel van een cookie bewaard en opgeslagen wordt op de computer van de bezoeker, volledig onder de controle van de verwerkingsverantwoordelijke. In geval van  cookies van derde partijen, oefent de verwerkingsverantwoordelijke niet zo’n controle uit.


Verbruiksvoorbeelden
Het gebruik van cookies heeft voornamelijk zijn nut bij bijvoorbeeld:

01  het onthouden van de login naam of van instellingen (bijvoorbeeld de taal)
02 het verzamelen van surfinformatie (de ingevulde velden, bezochte pagina’s, etc.)
03  het bijhouden van statistieken van de site (bezoekersaantal, etc.);
04  het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de website (session cookie);

Sommige cookies vervullen een aantal technische doelen (bv. een session cookie, die het bv. mogelijk maakt om de inhoud van een winkelmand bij te houden bij het surfen op een e-commerce site) terwijl andere cookies inhoudelijke informatie bevatten (bv.  de taal, de tekstvelden, de inhoud van het mandje, etc.).

Kortom: cookies maken het surfen enerzijds mogelijk en zorgen anderzijds voor een betere en makkelijkere surfervaring.


Overzicht van de gebruikte cookies op deze website

De volgende lijst deelt de cookies die op deze website zijn gebruikt, in verschillende categorieën in en beschrijft de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:

01  Google Analytics (_ga, _gat, _utma, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz en _utmv)

— Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze Website, van waaruit bezoekers naar deze website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.

— Eigenaar van de cookie: derde partij

— Type cookie: analyse- en performantiecookie

— Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


02  Google Tag manager

— Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze website, van waaruit bezoekers naar deze website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.

— Eigenaar van de cookie: derde partij

— Type cookie: analysecookies, targeting cookies of reclamecookies

— Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


03  Google Fonts

— Doel: Deze cookies worden gebruikt om de weergave van de website te verbeteren van deze website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm.

— Eigenaar van de cookie: derde partij

— Type cookie: functionaliteitscookie

— Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


04  ZOPIM

— Doel: Deze cookies worden gebruikt om de chatfunctionaliteit op de website beschikbaar te maken.

— Eigenaar van de cookie: derde partij

— Type cookie type: functionaliteitscookie

— Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Zopim opgeslagen op servers. Voor meer informatie bezoekt u best  https://www.zendesk.com/company/policies-procedures/.


05  Tilroy

— Doel: Deze cookies worden gebruikt om de werking van de website te garanderen (cfid en cftoken).

— Eigenaar van de cookie: derde partij

— Type cookie type: functionaliteitscookie

— Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website wordt lokaal opgeslagen.


06   Facebook (x-src, datr, fr, locale, lu, pl, sb, xs en Tr)

— Doel: Deze cookies worden gebruikt om te registreren of een apparaat of browser is ingelogd via Facebook, om gerichte reclame aan Facebookgebruikers te leveren wanneer ze zijn aangemeld, voor inlog authenticatie doeleinden voor Facebook, om de identiteit van de gebruiker te verifiëren bij Facebook en voor de Facebook Pixel op de website van Lab9.

— Eigenaar van de cookie: derde partij

— Type cookie: targeting en advertisingLab9 zorgt voor de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.


Verwerkingsverantwoordelijke
Lab9 houdt zich eraan om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen op basis van de aard, omvang, context en het doel van de verwerking waarbij de mogelijke risico’s zijn omschreven. Indien er gedragscodes ontwikkeld zijn die van toepassing zijn op ons werkingsdomein gaat Lab9 de mogelijkheid na om te voldoen aan deze gedragscode.

Als er een verwerking uitgevoerd wordt door een andere partij, doet Lab9 uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen.

Deze verwerking wordt vastgelegd door middel van een verwerkingsovereenkomst tussen beide partijen waarin volgende aspecten meegenomen worden:

01  het onderwerp en de duur van de verwerking
02  de aard en het doel van de verwerking
03  het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen
04  de rechten en verplichtingen voor de verwerker.


Verwerker
Wanneer Lab9 als verwerker wordt aangesteld, nemen wij geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van persoonsgegevens als verwerker onder het gezag van een andere verwerker of verwerkingsverantwoordelijke gebeurt uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien er gedragscodes ontwikkeld zijn die van toepassing zijn op ons werkingsdomein gaat Lab9 de mogelijkheid na om te voldoen aan deze gedragscode.


We volgen de vooropgestelde principes van gegevensbescherming:

Privacy by design of gegevensbescherming door ontwerp
Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt Lab9 zich ertoe om enkel persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor de hoeveelheid van de verzamelde persoonsgegevens, de mate waarin zij worden verwerkt, de termijn waarvoor ze worden opgeslagen en de toegankelijkheid ervan.

Privacy by default of gegevensbescherming door standaardinstelling
Lab9 houdt zich eraan om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevensbeschermingsbeginselen zo doeltreffend mogelijk uit te voeren. Hiermee houdt Lab9 rekening met de stand van techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang, context en het doel van de verwerking alsook met de waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s.

We werken samen met de toezichthoudende autoriteit
Zowel in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke als van verwerker zal Lab9 in voorkomend geval samenwerken met de privacy commissie bij het vervullen van haar taken.

01   Mocht je een besteld product toch niet willen, of mocht er een fout gebeurd zijn, dan kan je een aankoop herroepen en het product retourneren, op voorwaarde dat het product ongebruikt is en nog in de originele verpakking zit.

02   Je kan een product herroepen zonder het betalen van een vergoeding of het geven van een motief binnen 14 dagen na aankoop. De volgende producten zijn hierop uitgezonderd:

- Producten met duidelijke gebruikssporen.
- Software waarvan de verzegeling is verbroken.
- Producten zoals inktcartridges en toners waarvan de verpakking is geopend.
- Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om hygiënische redenen (zoals o.a. koptelefoons, oortelefoon, AirPods, …) en waarvan de verpakking al is geopend.
- Producten die op maat besteld werden.
- Producten die specifiek op vraag van de klant door Lab9 besteld werden.
- Producten die online besteld werden, maar opgehaald in een winkel (Click & collect).

03   Wanneer je een product wilt retourneren, dan volg je de deze stappen:

Stuur eerst een retouraanvraag naar webshop@lab9.be met een duidelijke omschrijving van het product en de reden voor de retour. Deze aanvraag moet verstuurd worden binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag dat het product in ontvangst werd genomen of de overeenkomst werd gesloten. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

- De datum van bestelling, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt.
- Naam en adres van de klant.

Na goedkeuring kan het product teruggestuurd worden via een erkende koerier.

Adres voor webshop retours:
Geldmuntstraat 18
8000 Brugge
tel. 056 26 05 76
webshop@lab9.be